Świetlica

Świetlica szkolna to miejsce, w którym dzieci spędzają czas w miłej i przyjaznej atmosferze. Głównym celem jej działalności jest zapewnienie opieki wychowawczej uczniom, a ponad to:

– stworzenie atmosfery spokoju i bezpieczeństwa,
– zapewnienie warunków do racjonalnego spędzania czasu wolnego,
– rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów,
– pomoc uczniom przejawiającym trudności w nauce oraz trudności w opanowaniu podstaw programowych.

Świetlica czynna jest od godziny 6:30 do 17:00.
W świetlicy zatrudnionych jest osiem osób na stanowisku nauczyciel – wychowawca:

mgr Irena Łyczko – kierownik świetlicy (pedagogika opiekuńczo -wychowawcza, wychowanie do życia w rodzinie);
mgr Beata Bachórz (edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna);
mgr Adam Gut (wychowanie fizyczne i gimnastyka korekcyjno- kompensacyjna);
mgr Patrycja Knutel (edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna);
mgr Aneta Litwin (pedagogika opiekuńczo- wychowawcza, edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną, wczesne wspomaganie rozwoju oraz edukacja dziecka i ucznia z autyzmem, zespołem Aspergera);
mgr Katarzyna Myśliwiec (biologia, przyroda, wczesne wspomaganie rozwoju oraz edukacja dziecka i ucznia z autyzmem, zespołem Aspergera);
mgr Natalia Pado (biologia, przyroda);
mgr Patrycja Sumara (edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, pedagogika resocjalizacyjna).

Z całej palety różnorodnych zajęć, które prowadzone są w świetlicy, dzieci zawsze mogą wybrać coś dla siebie. Gry i zabawy dostosowane są do ich umiejętności, zainteresowań i uzdolnień. Poprzez dobór odpowiednich form pracy i metod aktywizujących, kształtowana jest w nich umiejętność spostrzegania, pamięć, wyobraźnia przestrzenna, pomysłowość. Wdrażane są także zasady estetyki życia codziennego, a przede wszystkim rozwijana zdolność do twórczego myślenia. W wolnym czasie uczniowie oglądają także bajki, korzystają z zabawek oraz gier planszowych, a także spędzają czas na świeżym powietrzu. Pod opieką wychowawców uczestniczą także w licznych akcjach charytatywnych i konkursach.
W świetlicy organizowane są różnorodne zajęcia:

• plastyczne,
• czytelnicze,
• żywego słowa,
• zajęcia dydaktyczne: zabawy słowne, krzyżówki, rebusy, zgadywanki, zabawy matematyczne, doskonalenie czytania,
• zajęcia muzyczne: słuchanie różnorodnej muzyki, śpiewanie piosenek, zabawy ze śpiewem, zabawy rytmiczne, taneczne,
• zajęcia rekreacyjno- ruchowe: zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, spacery, zabawy w grupach, ćwiczenia doskonalące sprawność fizyczną, turnieje sprawnościowe,
• zajęcia rozrywkowe: zabawy okolicznościowe, konkursy,
• zajęcia z wykorzystaniem środków audiowizualnych: oglądanie bajek i programów dla dzieci,
• realizowanie edukacji prozdrowotnej, profilaktycznej,
• zajęcia metodą origami.

Wychowawcy świetlicy pracują według opracowanego planu pracy, dzięki czemu przyczyniają się do rozwoju indywidualnych zainteresowań i uzdolnień uczniów. Dzieci są aktywne, otwarte i szczere, a praca z nimi to wielka przyjemność. Nie obawiają się porażki, ćwiczą, poszukują i świetnie radzą sobie z postawionymi przed nimi zadaniami.