Rada Rodziców

Informacje Rady Rodziców na rok szkolny 2019/2020:

Rada Rodziców na posiedzeniu w dniu 29 maja 2019r. podjęła jednogłośnie uchwałę o kontynuacji współpracy w zakresie ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków uczennic i uczniów na rok szkolny 2019-2020 i 2020-2021 z INTERRISK T.U. S.A. – Vienna Insurance Group, ochrona ubezpieczeniowa jest udzielana w 4 wariantach (do wyboru):

a) Wariant I – główna suma ubezpieczenia 25.000 PLN, składka roczna 65 PLN,

b) Wariant II – główna suma ubezpieczenia 30.000 PLN, składka roczna 85 PLN,

c) Wariant III – główna suma ubezpieczenia 40.000 PLN, składka roczna 100 PLN,

d) Wariant IV – główna suma ubezpieczenia 50.000 PLN, składka roczna 130 PLN.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami ochrony ubezpieczeniowej w zamieszonych dokumentach dodatkowych, w tym z dokumentami dotyczącymi zgłoszenia szkody.

Rada Rodziców na Ogólnym Sprawozdawczo-Wyborczym Zebraniu w dniu 26.09.2019r. podjęła jednogłośnie następujące uchwały:

a) uchwała nr 1/2019-2020: udzielenie absolutorium Prezydium Rady Rodziców za rok szkolny 2018 – 2019,

b) uchwała nr 2/2019-2020: udzielenie absolutorium Komisji Rewizyjnej za rok szkolny 2018 – 2019,

c) uchwała nr 3/2019-2020: wybór Członków Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2019 – 2020 (skład PRR):

-Grzegorz Kozak – Przewodniczący

-Daniel Gajecki – Wiceprzewodniczący

-Agnieszka Zając – Kata – Sekretarz

-Justyna Bednarz – Skarbnik

-Monika Bliźniak – Członkini Zarządu

d) uchwała nr 4/2019-2020: wybór Członków Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców na rok szkolny 2019 – 2020:

-Jolanta Dec – Przewodnicząca

-Agnieszka Kraus – Członkini

-Ewelina Ostrowska-Pietrzyk – Członkini

e) uchwała nr 5/2019-2020: ustalenie składki na Fundusz Rady Rodziców na rok szkolny 2019 – 2020 w kwocie 40 PLN,

f) uchwała nr 6/2019-2020: przyjęcie Programu Profilaktyczno–Wychowawczego Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2019 – 2020 – dokument umieszony na stronie internetowej Szkoły,

g) uchwała nr 7/2019-2020: powierzenie obsługi finansowej Rady Rodziców Pani Katarzynie Mazur – pracownikowi administracji Szkoły na rok 2019 – 2020,

h) uchwała nr 8/2019-2020: przyjęcie kalendarza dni wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2019 – 2020 – szczegółowa informacja umieszczona na stronie internetowej Szkoły w zakładce „DLA UCZNIA – kalendarz roku szkolnego”.

Dokumenty