Klasa dwujęzyczna

Wyniki Egzaminu Gimnazjalnego:

1. Do oddziału dwujęzycznego przyjmuje się w pierwszej kolejności uczniów tej szkoły, którzy:

• otrzymali promocję do klasy VII,
• uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych przeprowadzonego na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną.

2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających powyższe warunki na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

• wynik sprawdzianu predyspozycji językowych,
• wymienione na świadectwie promocyjnym do klasy VII oceny z: języka polskiego, matematyki i z języka angielskiego; przeliczając na punkty oceny z tych zajęć stosuje się następującą skalę: celujący – 18 punktów, bardzo dobry – 17 punktów, dobry – 14 punktów, dostateczny – 8 punktów, dopuszczający – 2 punkty,
• świadectwo promocyjne do klasy VII z wyróżnieniem, za które uczeń otrzymuje 7 punktów.

3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu oddział dwujęzyczny nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w ust.2 oraz:

• wielodzietność rodziny kandydata,
• niepełnosprawność kandydata,
• niepełnosprawność jednego rodzica lub obojga rodziców kandydata,
• niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
• samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
• objęcie kandydata pieczą zastępczą.

4. W przypadku wolnych miejsc do oddziału dwujęzycznego w Szkole Podstawowej w Głogowie Małopolskim na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego mogą być przyjmowani kandydaci niebędący uczniami tej szkoły, którzy przystąpili do tego postępowania.

5. Sprawdzian predyspozycji językowych przeprowadzony zostanie 4 czerwca 2019r. o godz. 14.00.